Tuyển dụng TAE Việt Nam

Tuyển dụng TAE Việt Nam

Nhân viên kỹ thuật
Công ty TAE Việt Nam đang mở rộng ngành nghề kinh doanh cũng như quy mô kinh doanh và để đáp ứng tốc độ phát triển không ngừng của công ty, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng những nhân viên có năng lực và nhiệt huyết để đóng góp và xây dựng công ty
Về vị trí nhân viên kỹ thuật:

Hỗ trợ Online

0916 585 972
0988 829 841
0988 501 084
0979 213910